Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋՈՒԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՈՒՍՈՒՑԻՉԷՆ (ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

0

Ազգերու եւ ժողովուրդներու կրթադաստիարակչական ու գիտական մակարդակը մեծաւ մասամբ կախեալ է ուսուցիչներէն: Անոնք են, որոնք սերունդներ կը դաստիարակեն ու մատղաշ հոգիներուն դիմաց գիտելիքներու ծով աշխարհը կը բանան: Որակեալ ուսուցիչը մարդը կերտողն ու անոր թռիչք տուողն է, ուստի մեծ է անոր դերը հասարակութեան որակի ուրուագծման մէջ: Ուսուցիչն է, որ կը կերտէ վաղուան առաջնորդը, սակայն երբ ան չի բացայայտեր աշակերտին ներքին զօրութիւնը, անոր ուժին աղբիւրը, ձախողութեան կրնայ դատապարտել զինք իր ողջ կեանքին ընթացքին:
Պոլսահայ բանաստեղծ Զահրատ իրաւացի էր երբ կ՛ըսէր.
«Ուսուցիչ ըլլալ
Եւ սորվիլ ուզող ուղեղներէն ներս
Նոր գիտելիքներ ներմուծել ջանալ
փորձե՞ր էք բնաւ
Չէք գիտեր ինչ խոր հաճոյք է – կը զգաք –
Հեղ մը որ համը առիք – այրեցաք –
Չէք կրնար դիւրաւ պրծիլ ազատիլ
Ձեզի ո՞վ ըսաւ ուսուցիչ ըլլաք…»

Իսկապէս, որքան խոր հաճոյք առթող, նոյնքան ալ մեծ պատասխանատուութիւն ենթադրող կոչում է ուսուցչութիւնը, յատկապէս ներկայ ժամանակներուն մէջ:
21-րդ դարու կրթական գործընթացը արմատական փոփոխութիւններ կրած է, յատկապէս այն պատճառով որ սրընթաց զարգացող արհեստագիտութիւնը ներխուժած է գիտութեան ու կրթութեան բազմազան ոլորտներ: Ուսանողները եւս փոխուած են. անոնք աւելի բաց են նորութիւններուն դիմաց եւ ակնկալուած արդիւնքը չեն տար, եթէ կրթական հաստատութիւններ դասական ու ժամանակավրէպ ուսուցման ձեւեր կիրարկեն:
Կրթութիւնը այս օրերուն կախեալ չէ միայն լաւ դասագիրքերէն, այլեւ աշակերտին մտածելու կարողութենէն,տեղեկատուական բաց համակարգէն եւ արհեստագիտութեան զարգացումէն: Այս իսկ պատճառով կրթութիւնն ու դաստիարակութիւնը համարժէք ըլլալու են ներկայ ժամանակուան պահանջներուն: Յատկապէս պէտք չէ մտահան ընել, որ ներկայ սերունդին համար դասաւանդութիւնը արդիւնաւէտ կը դառնայ,երբ ան կարենայ իր ստացած գիտելիքը օգտագործել դասարանէն դուրս՝ իր առօրեայ կեանքին մէջ ու շօշափել անոր բարիքը:
Ճիշդ այստեղ է որ ուսուցիչին դերը կ’ընդգծուի: Ժամանակակից ուսուցիչն է, որ աշակերտը պիտի մղէ աշխատունակ դառնալու եւ թուայնացած այս դարուն մէջ իր կարողութիւնները զարգացնելու:
Ուսուցիչը, ուրեմն, ոչ միայն աշակերտին ուսում ջամբող տարրն է, այլեւ անոր հմտութիւնները յայտնաբերող ու զարգացնող,միտքը ընդլայնող, զինք քննական մտածողութեան եւ ստեղծագործութեան մղող խորհրդատուն է: Այս բոլորին որպէս արդիւնք, աշակերտին յաջողութիւնը ուսուցիչին ալ յաջողութիւնն է միանշանակ:
Ժամանակի թաւալումին եւ արհեստագիտութեան զարգացումին հետ, ուսուցիչին դերն ալ փոխուած է փաստօրէն: Ներկայ ուսուցիչը ժամանակի զարգացումներուն հետ տեւաբար քայլ պահողն է, ուսուցման դասական ձեւերէն անդին նորութիւններ մուծողն է նաեւ:
Կ’ապրինք այնպիսի արագ զարգացող ու մրացակցային աշխարհի մը մէջ, ուր ապագայ կը խոստանան այն երիտասարդները, որոնք աշխատունակ ու զանազան միջավայրերու հետ գործակցող են, ունին քննական մտածողութիւն, ստեղծագործելու ունակութիւն, արհեստագիտութեան ընձեռած միջոցներէն առաւելագոյնս օգտուելու հմտութիւն եւ տեղեկատուական բաց համակարգի անսահման աղբիւրները օգտագործելու կարելիութիւն: Ուսուցիչին պարտականութիւնն է, ուրեմն, ազգային դաստիարակութեան, բարոյական արժէքներու սերմանման կողքին, երեւան բերել աշակերտին վերոյիշեալ հմտութիւններն ու ուղղել զինք, որպէսզի զարգացնէ միտքն ու նախասիրութիւնը՝ օգտուելով ժամանակակից ուսուցման բոլոր միջոցներէն: Այսպիսով ուսումը կը դառնայ աւելի հաճելի, դասարանը կը դառնայ զարգացման նպաստող միջավայր, իսկ աշակերտը առաւել մեծ հետաքրքրութեամբ կը հետեւի դասերուն:
Ձեր նուիրական առաքելութեան անդրադառնալով մեր յարգանքն ու լաւագոյն մաղթանքը կը յայտնենք Ձեզի, նուիրեա՛լ ուսուցիչներ, որ ուսման գործընթացը դուրս բերելով դասարանի սահմանէն, աշակերտը գիտութեան լոյսին կ’առաջնորդէք:

«Գ.»

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.