Month: July 2021

ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ ՀՄԸՄ-Ի ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐԸ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑԻՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԵՐ

Միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին տո­ղանց­քի նա­խօր­եա­կին, ՀՄԸՄ-ի մաս­նա­ճիւ­ղե­րը նախ­քան Հա­լէպ ժա­մա­նե­լը կազ­մա­կեր­պե­ցին մար­զա­կան ներ­քին մր­ցա­շար­քեր, որոնց ախոյ­եան հան­դի­սա­ցող քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն պար­գե­ւատ­րու­մը տե­ղի…

ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 1000 ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՎ, ՀՄԸՄ-Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐԸ ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՏՈՂԱՆՑՔՈՎ ԻՐԵՆՑ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑԻՆ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Մա­սիս Սրբ. Եպս. Զօպ­ու­եա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շրջ. Վար­չու­թեան, Կի­րա­կի 27 Յու­նիս 2021-ին,…

ՀՄԸՄ-Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ  ՏՈՂԱՆՑՔԸ ՎԵՐԱԾԱՂԿՈՒՄԻ ՇԵՓՈՐԸ ՀՆՉԵՑՈՒՑ 

ՀՄԸՄ-ի միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին տո­ղանցք­նե­րը նշա­նա­կա­լից դեր ու­նե­ցած են միու­թեան ծա­ւա­լուն գոր­ծու­նէ­ու­թեան մէջ ու երկ­րի տար­բեր նա­հանգ­նե­րու հա­յու­թիւնը կամր­ջող ազ­դակ­ներ հան­դի­սա­ցած են։…