Եր­կու­շաբ­թի , 4 Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ՍԱ­ՆԱ հա­ղոր­դեց, որ դոկտ. Սա­մի Սա­լա­մէ երդ­ման արա­րո­ղու­թիւն կա­տա­րեց Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասա­տին դի­մաց, որ­պէս Սուր­իոյ մէջ Ար­ժան­թի­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան։ Յետ եր­դման արա­րո­ղու­թեան, նա­խա­գահ Ասատ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց դես­պան Սա­լա­մէ­ին՝ իր ստանձ­նած նոր պաշ­տօ­նին մէջ եւ որոշ ցուց­մունք­ներ տուաւ անոր։ Երդ­ման արա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտն­ուե­ցաւ Սուր­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար դոկտ. Ֆայ­սալ ալ Մըք­տատ։