Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մին­չեւ 16 Տա­րե­կան­նե­րու Հա­ւա­քա­կա­նը Յաղ­թեց Ան­տոր­րա­յին Նա­խորդ Կի­րա­կի Մա­կե­դոն­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Սքոփի­էի մէջ աւար­տե­ցաւ…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ «Մխի­թար­եա­նի Մտա­ծե­լա­կեր­պը Փոխ­ուե­ցաւ, Այժմ Ան Պատ­րաստ է Խա­ղալ Մեզ Հա­մար». Ըսաւ Մո­րինի­օն Անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր…

Գրական
0

Յաղթաբեր Յոյսը Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան Օրեր կ՛անցնին, կը թաւալին Անվերադարձ, շուտ կը մեկնին Եւ կը ձգեն…

1 2 3 25