Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Կնոջական
0

Զա­տիկ բա­ռը ու­նի բազ­մա­թիւ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ: Ոմանք նմա­նու­թիւն  կը գտ­նեն եբ­րա­յե­ցի­նե­րու Պա­սե­քին հետ, որ ելք կը…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան Ար­ծա­թէ­Մե­տալ ի Տի­րա­ցաւ Գեր­ման­իոյ Հալ քա­ղա­քին մէջ աւար­տին հա­սաւ «Քե­մըսթ­րի-Քափ-2017»-ի բռնց­քա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Վիք Տար­չին­եան Նաք-աու­թով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Իր Մր­ցա­կի­ցը Ար­հես­տա­վարժ կռ­փա­մար­տի թե­թե­ւա­գոյն կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին բա­ցար­ձակ…

1 2 3 27