Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մին­չեւ 16 Տա­րե­կան­նե­րու Հա­ւա­քա­կա­նը Յաղ­թեց Ան­տոր­րա­յին Նա­խորդ Կի­րա­կի Մա­կե­դոն­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Սքոփի­էի մէջ աւար­տե­ցաւ…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ «Մխի­թար­եա­նի Մտա­ծե­լա­կեր­պը Փոխ­ուե­ցաւ, Այժմ Ան Պատ­րաստ է Խա­ղալ Մեզ Հա­մար». Ըսաւ Մո­րինի­օն Անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հայ Գե­ղա­սա­հոր­դու­հին Հա­մաշ­խար­հա­յին Նոր Մր­ցա­նիշ Արձանագրեց Ծա­գու­մով հայ ռուս գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­գեն­իա Մետ­վե­տե­ւա (Փա­փազ­եան) Մար­սէյ­լի`…

Մարզական
0

Հարցազրոյց ՀՄԸՄ-ի Պասքէթի Աղջկանց Խումբի  Խաղացող Սերինէ Էլէյճեանի Հետ Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան.-Կը խնդ­րենք ներ­կա­յաց­նել ձեր կեն­սագ­րա­կան…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նը Կր­ցաւ Պար­տու­թեան Մատ­նել  Մոն­թե­նեկ­րոն 2018-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը…

Մարզական
0

ՏԵՂԱԿԱՆ Սուր­իոյ Հա­ւա­քա­կա­նը Պար­տու­թեան Մատ­նեց Չի­նաս­տա­նը 2018-ին Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման մր­ցում­նե­րու ծի­րին…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ – Երե­ւա­նի Ալաշ­կեր­տը` Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­զանց Գա­ւա­թի Ախոյ­եան Երե­ւա­նի Ալաշ­կերտ խում­բը Հա­յաս­տա­նի 2016 տա­րեշր­ջա­նը աւար­տեց…

1 2 3 9