Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան Ար­ծա­թէ­Մե­տալ ի Տի­րա­ցաւ Գեր­ման­իոյ Հալ քա­ղա­քին մէջ աւար­տին հա­սաւ «Քե­մըսթ­րի-Քափ-2017»-ի բռնց­քա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Վիք Տար­չին­եան Նաք-աու­թով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Իր Մր­ցա­կի­ցը Ար­հես­տա­վարժ կռ­փա­մար­տի թե­թե­ւա­գոյն կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին բա­ցար­ձակ…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յ Ըմ­բիշ­նե­րը Ն­ուա­ճե­ցին Զա­նա­զան Մե­տալ­ներ Քի­ե­ւի մէջ աւար­տած յու­նահ­ռո­մ­է­ա­կան ոճի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քի ըն­թաց­քին  Հա­յաս­տա­նի…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Լե­ւոն Աղաս­եան` Պալ­քան­եան Եր­կիր­նե­րու Ախոյ­եան Եռա­ցատ­կորդ Լե­ւոն Աղաս­եան յաղ­թա­կան աւար­տեց Սերպ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Պելկ­րա­տի մէջ…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մին­չեւ 16 Տա­րե­կան­նե­րու Հա­ւա­քա­կա­նը Յաղ­թեց Ան­տոր­րա­յին Նա­խորդ Կի­րա­կի Մա­կե­դոն­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Սքոփի­էի մէջ աւար­տե­ցաւ…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ «Մխի­թար­եա­նի Մտա­ծե­լա­կեր­պը Փոխ­ուե­ցաւ, Այժմ Ան Պատ­րաստ է Խա­ղալ Մեզ Հա­մար». Ըսաւ Մո­րինի­օն Անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հայ Գե­ղա­սա­հոր­դու­հին Հա­մաշ­խար­հա­յին Նոր Մր­ցա­նիշ Արձանագրեց Ծա­գու­մով հայ ռուս գե­ղա­սա­հոր­դու­հի Եւ­գեն­իա Մետ­վե­տե­ւա (Փա­փազ­եան) Մար­սէյ­լի`…

Մարզական
0

Հարցազրոյց ՀՄԸՄ-ի Պասքէթի Աղջկանց Խումբի  Խաղացող Սերինէ Էլէյճեանի Հետ Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան.-Կը խնդ­րենք ներ­կա­յաց­նել ձեր կեն­սագ­րա­կան…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նը Կր­ցաւ Պար­տու­թեան Մատ­նել  Մոն­թե­նեկ­րոն 2018-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը…

1 2 3 10