Browsing: Սուրիական

Սուրիական
0

Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Հէ­տիէ Ապ­պաս Ռուս­իոյ դաշ­նութ­եան նիս­տին ըն­թաց­քին աշ­խար­հի բո­լոր խորհր­դա­րան­նե­րուն ԱՄՆ-ի գրո­հը դա­տա­պար­տե­լու…

Սուրիական
0

Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայտ­նեց, թէ Սուր­իոյ կարգ մը շր­ջան­նե­րուն մէջ քիմ­ի­ա­կան սադ­րանք­ներ կը պատ­րաստ­ուին`…

Սուրիական
0

Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին հաս­տա­տեց, թէ ԱՄՆ սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի ռազ­մա­կան օդա­կա­յա­նը հրթի­ռա­կո­ծե­լով ան­գամ մը եւս…

Սուրիական
0

Սուր­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի օգ­նա­կան Այ­ման Սու­սան հաս­տա­տեց, թէ մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կարգ մը եր­կիր­նե­րու…

1 2 3 50