Browsing: Սուրիական

Սուրիական
0

Եգիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նի արա­բա­կան հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բը պա­հան­ջեց Սուր­իոյ աթո­ռին վե­րա­հաս­տա­տու­մը Արա­բա­կան Լի­կա­յին մէջ, շեշ­տե­լով, որ սուր­ի­ա­ցի­նե­րուն…

Սուրիական
0

Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Կր­թու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան ու­սու­մ­նական ար­ժե­ւոր­ման կեդ­րո­նի ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­հի դոկտ. Մէյ­սուն Տա­շշաշ ըսաւ, թէ «քսա­նե­րեք…

1 2 3 43