Category: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ Ա./2021

ՏԵՂԱԿԱՆ  ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Համաշխարհային պասքեթի ախոյեանութեան զտման առաջին հանդիպումին, Սուրիոյ պասքեթի տղոց հաւաքականը Խազախիստանի մէջ 74-84 արդիւնքով…

ԱՄԱՆՈՐԻ ՅԱՏՈՒԿ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ

2022-ը նորութիւններով դիմաւորելու համար ձեզի կը ներկայացնենք կաղանդի գիշերուան յատուկ դիւրին ուտեստներ, որոնք մեծ հետաքրքրութիւն կրնան ստեղծել յատկապէս մանուկներուն համար:…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Դ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ -Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կա­նը ձա­խո­ղու­թիւն մը եւս ար­ձա­նագ­րե­լով, 3-0 ար­դիւն­քով զի­ջե­ցաւ Իրա­նի կազ­մին: Մր­ցու­մէն ետք ֆութ­պո­լի…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Գ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – Սուր­իոյ պաս­քե­թի աղջ­կանց հա­ւա­քա­կա­նը Յոր­դա­նա­նի մէջ կա­յա­ցած  Աս­իոյ Բ. մա­կար­դա­կի մր­ցա­շար­քին գրա­ւեց 5-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը:…

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹԻ ՄԵՐ ԶԳԵՍՏԸ

Դիւ­թիչ, գրա­ւիչ կի­նը կա­րե­լիու­թիւն ու­նի իր  նե­րաշ­խար­հի իւ­րա­յատ­կու­թիւնը եւ անկրկ­նե­լիու­թիւնը ար­տա­յայ­տել՝ շնոր­հիւ ճիշդ ընտ­րած երե­կոյ­եան զգես­տին: Իրա­կա­նու­թեան մէջ հա­գուս­տը ընդ­հան­րա­պէս…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Բ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – Սուր­իոյ պաս­քե­թի աղջ­կանց հա­ւա­քա­կա­նը ժա­մա­նեց Յոր­դա­նան՝ մաս­նակ­ցե­լու Աս­իոյ Բ. մա­կար­դա­կի մր­ցա­շար­քին: Հա­ւա­քա­կա­նին մաս կը…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Ա./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Հա­լէ­պի պաս­քե­թի տղոց «U-16»ի մր­ցա­շար­քին, ՀՄԸՄ-ի կազ­մը գրա­ւեց Հա­լէ­պի երկ­րորդ դիր­քը, աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան…