Category: Հրապարակագրական

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԱՌՃԱԿԱՏՈՒՄ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԵՐՈՒՆ

«Տե­ղե­կատ­ուա­կան առ­ճա­կա­տում» եզ­րոյ­թը կը բնու­թագ­րէ մարդ­կա­յին հան­րու­թեանց մի­ջեւ ծա­ւա­լող դի­մա­կա­յու­թեան գոր­ծըն­թաց, որ կը ձգ­տի ռազ­մա­վա­րա­կան մա­կար­դա­կի գի­տա­կան, քա­ղա­քա­կան, տն­տե­սա­կան, ռազ­մա­կան…

ԱԿՆԱՐԿ. ՄՈՒԿԻ ՏԵՂ… ՋԱՅԼԱՄ ԾՆԱՒ ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ

Մոսկուայի մէջ 11 Յունուարին տեղի ունեցած Փութին-Ալեւ-Փաշինեան հանդիպումէն՝ հայութեան ակնկնալութիւններուն առումով մուկ մ’իսկ չծնաւ, ինչպէս կարելի է հետեւցնել դռնփակ բանակցութիւններէն…

ՊԱՔՈՒԷՆ ՀՆՉԱԾ ՅՍՏԱԿ ԿՈՉԵՐԸ

44 օրեր պատերազմ շղթայազերծած, ժամանակակից զէնքերու եւ գերպատրաստուած բանակի գրեթէ բոլոր կարելիութիւնները օգտագործած, ահաբեկիչ վարձկաններ ներգրաւած, ապատեղեկատուութիւն տարածած, միջազգային օրէնքի…

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐՈՎ… ԲԱՑ ԱՉՔԵՐՈՎ

Ին­չո՞ւ սկ­սաւ Ար­ցախ­եան պա­տե­րազ­մը, Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի էր խու­սա­փիլ այդ պա­տե­րազ­մէն եւ չհաս­նիլ այ­սօր­ուան ող­բա­լի վի­ճա­կին։ Այս հար­ցե­րուն յս­տակ բա­ցատ­րու­թիւն տուած…