Browsing: ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆՁԱՅՆ

Լուրեր
0

18-20 Հոկ­տեմ­բեր 2016-ին, Եւ­րո­խոր­հուր­դի Յանձ­նա­ժո­ղո­վը Վե­նե­տի­կի մէջ իր 19-րդ տա­րե­կան հա­մա­ժո­ղո­վը գու­մա­րեց: Հա­մա­ժո­ղո­վը կը մի­տէր…

Յօդուածներ
0

Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չի ըն­տա­նի­քը վեր­ջերս դժ­բախ­տու­թիւն մը ապ­րե­ցաւ կորսնց­նե­լով իր վաս­տա­կա­շատ ըն­կե­րու­հի­նե­րէն Պեր­ճու­հի Սիր­վարդ Ին­ճէ­ճիկ­եան-Յով­սէփ­եա­նը,…

1 2 3 5