Category: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

9 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ ՆԱԽՕՐԷԻՆ

Թուրք-ատր­պէյ­ճա­նա­կան աճա­պա­րան­քը Ար­ցա­խի բռ­նագ­րաւ­ուած Վա­րան­դա քա­ղա­քին մէջ օդա­կա­յա­նի բաց­ման, Շու­շին թր­քա­կան մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի վե­րած­ման կ’ըն­կե­րակ­ցի 9 Նո­յեմ­բե­րի նա­խօ­րէ­ին Թուրք­իոյ նա­խա­գա­հին…

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐՈՒ ՆԿՐՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԸ

Երեք­շաբ­թի, 19 Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին Ակա­դեմ­իա­յի նա­խա­գա­հու­թեան դահ­լի­ճին մէջ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ հա­մազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վի մը` նուիր­ուած 1921-ին Մոսկ­ուա­յի եւ…

ԻՐԱՆ-ՍՈՒՐԻԱ, ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԹՐՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՕՆԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ

Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն Իրան-Սուր­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը մէ­կէ աւե­լի փոր­ձա­քա­րե­րէ ան­ցան: Տա­րա­ծաշր­ջա­նի մէջ արեւմտ­եան մի­ջամ­տու­թիւն­ներն ու թր­քա­կան ազ­դե­ցու­թիւնը կը մի­տէ­ին Սուր­իա-Իրան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն…

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ ՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐԸ

27 Սեպ­տեմ­բե­րի պա­տե­րազ­մէն մէկ տա­րի ետք, քա­ղա­քա­կան բե­մե­րու վրայ յս­տա­կօ­րէն կ’երե­ւին ատր­պէյ­ճա­նաթր­քա­կան այն նկր­տում­նե­րը, որոնք կը մի­տին,— ան­կախ ճամ­բա­նե­րու ապաշր­ջա­փակ­ման…

ՀԱԼԷՊ-ԵՐԵՒԱՆ ԹՌԻՉՔԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԽԹԱՆ՝ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ

Հա­յաս­տան-Սուր­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը պատ­մա­կան են: Ինչ­պէս Հա­յաս­տա­նի ճգ­նա­ժա­մե­րուն Սուր­ի­ան օժան­դա­կած է Հա­յաս­տա­նին, փո­խա­դար­ձա­բար ալ Հա­յաս­տան իր քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րով տե­ւա­բար նե­ցուկ կանգ­նած…

ԿԸ ՏԵՍՆԵ՞ՆՔ ՄԵԶԻ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ…

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած տն­տե­սա­կան դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, պա­տե­րազ­մի տա­սը տա­րի­նե­րու դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն վրայ բարդ­ուե­լով կը սպառ­նան գա­ղու­թի գո­յու­թեան: Այս դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը հռե­տո­րա­բա­նութ­եամբ կամ անի­րա­տես վեր­լու­ծում­նե­րով…