Browsing: Սուրիական

Սուրիական
0

ԱՆ­ՑԱ­ԳԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՊԱ­ՀԱՆՋ­ՔԸ ՄԵԾ ՀԱ­ՄԵ­ՄԱ­ՏՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՃ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳ­ՐԱԾ Է -«Ռա­տար».- Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւան­քով, քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն ան­ցա­գիր­նե­րու պա­հանջ­քը մեծ…

Սուրիական
0

­ՌՈՒ­Ս ԵՐԿ­ՐՈՐ­Դ Օ­ԴԱ­ՉՈՒՆ -«Ալ­մա­յա­տին» հե­ռուս­տա­կա­յա­ն­ը 25 Նոյեմբերի ա­ռա­ւօտ­եան ­հա­ղոր­դեց, որ­ սուր­ի­ա­կան­ քո­ման­տո­սա­կան խումբ­ մը­, ռուսական…

1 97 98 99 100 101 103