Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի Պաս­քեթը Արաբական Եր­կիր­նե­րու Ակումբ­նե­րուն Ախոյ­եա­նը Հան­դի­սա­ցաւ Հինգ­շաբ­թի, 2 Նո­յեմ­բե­րին, իր աւար­տին հա­սաւ…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Դա­մաս­կո­սի  Ուահ­տէն Սուր­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան Բա­ժա­կին Տի­րա­ցաւ Անց­եալ շաբթ­ուան աւար­տին, Դա­մաս­կո­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ 2016…

1 2 3 34