Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իա Աւստ­րալ­իա Մր­ցու­մները Մեծ Հետաքրքրութեան Արժանացան 2018-ին Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման ամ­բող­ջաց­նող…

Գրական
0

Քաղաքէ Քաղաք Յուշիկ Ղազարեան Քաղաքէ քաղաք՝ մինչեւ լերան կատար Կը հոսիմ ես, Այն լոյսերու ուղխին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի Տղա­քը Դար­ձան Հան­րի Շալ­հուպ Մըր­ցա­շար­քի Ախոյ­եան Նա­խորդ­ Կի­րա­կի  Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի…

1 2 3 33