Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Կնոջական
0

«Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է հա­ւա­տալ, որ օր մը Եր­կիր մո­լո­րա­կի վրայ խա­ղա­ղու­թիւն եւ բա­րօ­րու­թիւն կը տի­րէ,…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Պաս­քեթի Հա­ւա­քա­կա­նը Ջախ­ջա­խեց Սլո­վաք­իոյ Խում­բը Աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան 2019-ի նա­խընտ­րա­կան փու­լի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԵԸ-ի Պաս­քէ­թի Աղջ­կանց Կրտ­սեր Խում­բը Հա­լէ­պի Ախոյ­եան Հա­լէ­պի պաս­քէ­թի դաշ­նակ­ցու­թիւնը (ֆե­տե­րասի­ո­նը)  պաս­քէ­թի աղջը­կանց  կրտ­սեր…

Կնոջական
0

Կի­նը իր կեան­քի ըն­թաց­քին կ՛ապ­րի չորս ժա­մա­նա­կաշր­ջան` բնա­կան գե­ղեց­կու­թեան եւ բնու­թեան կշ­ռոյ­թին լի­ա­կա­տար հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թեամբ: Այս…

1 2 3 30