Browsing: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀՄԸՄ-ի Պաս­քեթի Տղա­քը Հա­լէ­պի Երկ­րորդ Դիր­քը Գրա­ւե­ցին Կի­րա­կի, 7 Յուն­ուա­րին` աւար­տին հա­սաւ Սուր­իոյ տղոց…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հեն­րիկ Մխի­թար­եան Դարձ­եալ Ընտր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Լա­ւա­գոյն Ֆութ­պո­լիստ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի եւ անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի կի­սա­պաշտ­պան…

Կնոջական
0

Ամա­նոր­եան տօ­նա­կան սե­ղա­նը առանց հա­մեղ եւ գե­ղե­ցիկ ձե­ւա­ւոր­ուած աղ­ցան­նե­րուն կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել: Աւան­դա­կան հայ­կա­կան աղ­ցան­նե­րուն…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Ար­թուր Աբ­րա­համ. Մին­չեւ Մար­զա­կան Կեան­քիս Աւար­տը Կր­կին Պէտք Է Դառ­նամ Աշ­խար­հի Ախոյ­եան. Գեր­ման­ի­ան ներ­կա­յաց­նող…

1 2 3 37