Browsing: Յայտարարութիւններ

Յայտարարութիւններ
0

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՒ 15 2015-ի Դեկ­տեմ­բեր ամս­ուան ըն­թաց­քին, Գ.Կիւլ­պէնկ­եան Հաս­տա­տու­թեան Հայ­կա­կան Բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թիւնը, յան­ձինս Դոկտ.Ռազ­միկ Փա­նոս­եա­նի…