Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Բո­լոր Մե­ծերն Ալ Յաղ­թա­կան, Բա­ցի Լի­վըր­փու­լէն Անգլ­իոյ ոտ­նագն­դա­կի բարձ­րա­գոյն դա­սա­կար­գի ախոյ­եա­նու­թեան «Փրեմի­եր լիկ»ի 9-րդ…

Մարզական
0

ՏԵՂԱԿԱՆ Սուր­իոյ Հա­ւա­քա­կա­նը Ճա­փո­նէն Ծանր Պար­տու­թիւն Մը Կրեց Աս­իոյ եւ հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի զտ­ման մր­ցում­նե­րու ծի­րին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Եւ­րօ-2016. Հա­յաս­տան Զտու­մի Մր­ցում­նե­րը Աւար­տեց® Առանց Յաղ­թա­նակ Ար­ձա­նագ­րե­լու Կարգ մը եր­կիր­նե­րու ոտ­նագն­դա­կի ազ­գա­յին խում­բե­րուն…

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Մո­րինի­օ­ Անգլ­իոյ Բարձ­րա­գոյն Ամ­սա­կան Ստա­ցող Մար­զիչն Է Ըստ փո­խանց­ուած վեր­ջին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, Անգլ­իոյ Չել­սի խում­բի…

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Ար­սէ­նալ Երեք Կո­լով Չախ­չա­խեց Ման­չէս­թը­րի Դար­պա­սը Անգլ­իոյ ախոյ­եա­նու­թեան 8-րդ հանգր­ուա­նի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ, Ար­սէ­նալ…

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Սան Փե­թեր­պուրկ Հիւ­րըն­կա­լեց 2018-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտ­նագն­դա­կի Մր­ցում­նե­րու Զտ­ման Վի­ճա­կա­հա­նու­մը Շա­բաթ օր, Ռուս­իոյ Սան Փե­թեր­պուրկ…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ       -Տիգ­րան Ս. Պետ­րոս­եան Ամ­բող­ջա­ցուց Կրանտ­մաս­թը­րի 2-րդ Չա­փա­նի­շը Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը Armchess.am…

Մարզական
0

ԱՄՄՕ ԱՐՏՈՅԻՆ ԿՈԼԵՐԸ «Պէտք Չէ Միայն Խաղալ, Այլ Նաեւ Պայքարիլ» 1973 թուա­կանն էր, Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան…

1 17 18 19 20 21