Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Ար­սէ­նալ Երեք Կո­լով Չախ­չա­խեց Ման­չէս­թը­րի Դար­պա­սը Անգլ­իոյ ախոյ­եա­նու­թեան 8-րդ հանգր­ուա­նի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ, Ար­սէ­նալ…

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Սան Փե­թեր­պուրկ Հիւ­րըն­կա­լեց 2018-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտ­նագն­դա­կի Մր­ցում­նե­րու Զտ­ման Վի­ճա­կա­հա­նու­մը Շա­բաթ օր, Ռուս­իոյ Սան Փե­թեր­պուրկ…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ       -Տիգ­րան Ս. Պետ­րոս­եան Ամ­բող­ջա­ցուց Կրանտ­մաս­թը­րի 2-րդ Չա­փա­նի­շը Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը Armchess.am…

Մարզական
0

ԱՄՄՕ ԱՐՏՈՅԻՆ ԿՈԼԵՐԸ «Պէտք Չէ Միայն Խաղալ, Այլ Նաեւ Պայքարիլ» 1973 թուա­կանն էր, Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան…

Մարզական
0

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Ըստ Թոթի­ին, Մէ­սին Պի­տի Ստո­րագ­րէ Իտա­լա­կան Ռո­մա Խում­բին Հետ Իտալ­իոյ Ռո­մա խում­բի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Ակումբ­նե­րու Դա­սա­ւոր­ման Մէջ Հա­յաս­տան 3 Դիր­քի Ոս­տում Ար­ձա­նագ­րեց Հայ­կա­կան 4 խում­բեր եւ­րո­պա­կան ոտ­նագն­դա­կի ախոյ­եա­նու­թեան…

1 18 19 20 21