Browsing: Նազարէթ Պէրպէրեան

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

7 ­Յու­նո­ւա­րին մեր ժո­ղո­վուր­դը կ’ո­գե­կո­չէ ան­մահ յի­շա­տա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­գոյն քնա­րեր­գակ­նե­րէն ­Վա­հան ­Տէ­րեա­նի՝ նո­րա­հաս մեր…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Ապ­րիլ 10-ի այս օ­րը, 26 տա­րի ա­ռաջ, Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը գոր­ծադ­րե­ցին բար­բա­րո­սա­կան ա­հա­ւո­րու­թեամբ հա­կա­հայ սպանդ մը,…

1 2 3 5