ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
– Հոմ­սի մէջ, Սուր­իոյ պաս­քե­թի տղոց Ա. դաս­ակար­գի ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցում­նե­րուն, Քա­րա­մէն կը շա­րու­նա­կէ իր յաղ­թար­շա­ւը՝ ար­ձա­նագ­րե­լով իր 14-րդ յաղ­թա­նա­կը Ուաս­պէ­ին դէմ՝ 97-51 ար­դիւն­քով:
-ՀՄԸՄ-ի պաս­քե­թի տղոց խում­բը 54-92 ար­դիւն­քով այս ան­գամ պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ Ճա­լ­ա­ա­էն՝ գրա­ւե­լով աղիւ­սա­կի Նա­խա­վեր­ջին դիր­քը: Այժմ Հա­լէ­պի տե­ղա­կան խում­բե­րու աղիւ­սա­կա­յին դա­սա­ւո­րու­մը կը կրէ հե­տեւ­եալ պատ­կե­րը.
-Քա­րա­մէ (28 կէտ), Իթ­թի­հատ (26 կէտ), Ճէյշ (26 կէտ), Ճալ­աա (24 կէտ), Ուահ­տէ (24 կէտ), Թալ­ի­աա (21 կէտ), Սաու­րա (19 կէտ), Ուաս­պէ (18 կէտ), Հուրրիէ (18 կէտ), Նաու­ա­ա­իր (18 կէտ), ՀՄԸՄ (15 կէտ), ՀԵԸ (15 կէտ):
ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ
ՌԷ­ԱԼ ՄԱՏ­ՐԻՏ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԱԾ Է ԻՐ 2021/2022 ՄՐ­ՑԱՇՐ­ՋԱ­ՆԻ
ՏՆԱ­ՅԻՆ ՄԱՐ­ԶԱ­ՀԱ­ԳՈՒՍ­ՏԻՆ ՊԱՏ­ԿԵ­ՐԸ
Footyheadlines հրա­պա­րա­կած է Ռէ­ալ Մատ­րի­տի 2021/2022 մր­ցաշըր­ջա­նի տնա­յին մար­զա­հա­գուս­տի պատ­կե­րը:
Սպա­նա­կան ակում­բի մար­զա­շա­պի­կը պի­տի ըլ­լայ աւան­դա­կան սպի­տակ գոյ­նով: Ակում­բի տար­բե­րան­շանն ու Ռէ­ալ Մատ­րի­տի թեք­նիք հո­վա­նա­ւո­րի՝ գեր­մա­նա­կան Adidas ըն­կե­րութ­եան տար­բե­րան­շա­նը պի­տի տե­ղադր­ուին մար­զա­շա­պի­կին վրայ: Ու­սե­րուն վրայ պի­տի ըլ­լան երեք կա­պոյտ շեր­տեր,  օձի­քը՝ կա­պոյտ-նարն­ջա­գոյն երանգ­նե­րով։
ԻՒ­ՎԵՆ­ԹՈՒՍՆ ՈՒ ՊԱՐ­ՍԵ­ԼՈ­ՆԱՆ
ՆՈՐ ԱՍՏ­ՂԱ­ՅԻՆ ՓՈ­ԽԱ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ԿԸ ՊԱՏ­ՐԱՍՏ­ՈՒԻՆ
Իւ­վեն­թուսն ու Պար­սե­լո­նան կը պատ­րաստ­ուին խա­ղա­ցող­նե­րու աստ­ղա­յին փո­խա­նա­կու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու:
Ըստ Corriere dello Sport-ի, Իւ­վեն­թու­սի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Փաու­լօ Տի­պա­լան կր­նայ տե­ղա­փոխ­ուիլ Քա­թա­լո­ն­էա­յի մայ­րա­քա­ղաք, իսկ Պար­սե­լո­նա­յի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Անթ­ուան Կրիզ­մա­նը՝ Թու­րին:
ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ
ՄԽԻ­ԹԱՐ­ԵԱ­ՆԸ  ՉՈՐՍ ՇԱ­ԲԱԹ  ԴԱՇ­ՏԷՆ
ՊԻ­ՏԻ ԲԱ­ՑԱ­ԿԱ­ՅԻ ՎՆԱՍ­ՈՒԱԾ­ՔԻ ՊԱՏ­ՃԱ­ՌՈՎ
Sky Sport կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ֆութ­պո­լիստ, իտա­լա­կան Ռո­մա­յի կի­սա­պաշտ­պան Հեն­րիկ Մխի­թար­եա­նի վե­րա­կանգն­ման ժա­մա­նա­կա­հատ­ուա­ծը պի­տի տե­ւէ երե­քէն չորս շա­բաթ. 32-ամ­եայ կի­սա­պաշտ­պա­նը վնա­սած է մկա­նը եւ կը տե­ղա­փոխ­ուի ան­թա­ցու­պե­րու օգ­նու­թեամբ:
Այս տա­րի Մխի­թար­եան 34 հան­դի­պում ու­նե­ցած է Ռո­մա­յի կազ­մին մէջ, դար­ձած է 11 կո­լի եւ 11 կո­լա­յին փո­խան­ցու­մի հե­ղի­նակ: