Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պետ յա­տուկ նա­մակ յղեց Սուր­իոյ նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասա­տին՝ շնոր­հա­ւո­րե­լով իր վե­րընտ­րու­թիւնը, մի­ա­ժա­մա­նակ իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նե­լով Սուր­իոյ հա­յու­թեան նկատ­մամբ իր ցու­ցա­բե­րած հո­գա­ծու­թեան հա­մար: