Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Մա­սիս Սրբ. Եպս. Զօպ­ու­եա­նի, Կի­րա­կի, 4 Յու­լիս 2021-ին, յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 5:00-ին, Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան «Զ. Գաբրի­էլ­եան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Կր­թա­սի­րաց Ս. Չէմ­պէրճ­եան Երկրդ. վար­ժա­րա­նի 2020-2021 տա­րեշր­ջա­նի միջ­նա­կար­գի եւ երկ­րոր­դա­կա­նի վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դէ­սը։ Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի առաջ­նոր­դը, ՀՀ Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տո­սը, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, վար­ժա­րա­նի հո­գե­ւոր հովիւը, Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միութ­եան Խնա­մա­կա­լու­թիւնը, Կր­թա­սի­րաց Ս. Չէմ­պէրճ­եան Երկրդ. վար­ժա­րա­նի Հո­գա­բար­ձու­թիւնը, տնօ­րէն երկրչ. Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նը, Ծնո­ղաց Յանձ­նա­խում­բը, ծնող­ներ եւ հրա­ւիր­եալ­ներ։
Գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գի­րին ընդ­մէ­ջէն 9-րդ եւ 12-րդ կար­գե­րու շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը հան­դէս եկան աս­մուն­քով, եր­գով, նուա­գով եւ պա­րով։
Հան­դի­սու­թեան առա­ջին բա­ժի­նի աւար­տին, տնօ­րէ­նին ձե­ռամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ 2019-2020 տա­րեշր­ջա­նի պրո­վէի եւ պա­քա­լոր­իա­յի առաջ­նա­կարգ աշա­կերտ­նե­րու պար­գե­ւատ­րում, ապա Առաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր ձե­ռամբ շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը վկայ­ուե­ցան:
Հան­դի­սու­թեան երկ­րորդ բա­ժի­նով Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան Խնա­մա­կա­լու­թեան եւ Կր­թա­սի­րաց Ս. Չէմ­պէրճ­եան Երկրդ. վար­ժա­րա­նի Հո­գա­բար­ձու­թեան կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի վաս­տա­կա­շատ տնօ­րէն երկրչ. Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նի պար­գե­ւատ­րու­մը։
Ներ­կա­նե­րը այս առի­թով հե­տե­ւե­ցան տե­սե­րի­զի մը ցու­ցադ­րութ­եան, որուն ընդ­մէ­ջէն շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քեր հն­չե­ցին Կր­թա­սի­րաց մեծ ըն­տա­նի­քի հա­րա­զատ ան­ձե­րու կող­մէ, ուղղ­ուած պա­րոն Անդ­րա­նի­կին:
Վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձութ­եան ատե­նա­պետ տոքթ. Ռաֆ­ֆի Զէյթճ­եան Հո­գա­բար­ձու­թեան սր­տի խօս­քը ուղ­ղեց, յայտ­նե­լով տնօ­րէն երկրչ. Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նը պար­գե­ւատ­րե­լու հո­գա­բար­ձու­թեան որո­շու­մին դր­դա­պատ­ճա­ռը՝ առ ի գնա­հա­տանք վար­ժա­րա­նէն ներս 22-ամ­եայ իր նուիր­եալ ծա­ռա­յու­թեան։ Ան յի­շեց, թէ պա­րոն Անդ­րա­նի­կին աշ­խա­տան­քով վար­ժա­րա­նը ըն­դար­ձակ­ուե­ցաւ ընդգր­կե­լով միջ­նա­կարգ եւ երկ­րոր­դա­կան բա­ժին­ներ: Ան երկ­րոր­դա­կա­նի շր­ջա­նա­ւարտ սե­րուն­դը կո­չեց «Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եան» հունձք։ Յա­ջոր­դա­բար խօսք ար­տա­սա­նե­ցին արա­բե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Ուա­ֆա Սու­լէյ­ման, Ծնո­ղաց Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պե­տու­հի բժշկհ. Թա­մար Բար­սեղ­եան-Սար­գիս, վար­ժա­րա­նի պե­տա­կան տնօ­րէն Մու­համ­մէտ Հա­ֆէզ եւ վար­ժա­րա­նի վաս­տա­կա­շատ ընդհ. տե­սուչ Մա­րալ Դեր­ձակ­եան, որոնք վեր առին պա­րոն Անդ­րա­նի­կին հայ­րա­բար տա­րած նուի­րա­կան աշ­խա­տան­քը:
Այ­նու­հե­տեւ բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան Խնա­մա­կա­լու­թեան ատե­նա­պետ Կար­պիս Պար­տաքճ­եան, որ գնա­հա­տեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն երկրչ. Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նին 22 տա­րի­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւնը, որուն շնոր­հիւ վար­ժա­րա­նը վե­րելք ապ­րե­ցաւ։ Ան պա­րոն տնօ­րէ­նին յանձ­նեց Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան Երե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան կող­մէ յու­շան­ուէր մը, ապա ըն­թերց­ուե­ցաւ նախ­կին հո­գա­բար­ձու­թեան կազ­մի ատե­նա­պետ, Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միութ­եան Երե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ալեք­սան Գա­րա­տա­նայ­եա­նին յղած շնոր­հա­ւո­րա­գի­րը այս առի­թով։ Այ­նու­հե­տեւ պա­րոն Կար­պիս ոս­կե­զօծ մե­տա­լը յանձ­նեց Առաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր, որուն ձե­ռամբ պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ 22 տա­րի­նե­րու ան­սա­կարկ ծա­ռա­յու­թիւն ու­նե­ցող, «Մայ­րենիի դես­պան» մե­տա­լա­կիր, երախ­տա­գի­տու­թեան շքան­շա­նա­կիր, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն երկրչ. Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նը, ապա Պար­տաքճ­եա­նը պա­տուոյ գի­րը յանձ­նեց տնօ­րէ­նին։
Պա­րոն տնօ­րէ­նին երկ­րէն դուրս գտ­նուող թոռ­նիկ­նե­րուն կող­մէ, վար­ժա­րա­նի փոք­րիկ­ներ ծաղ­կե­փուն­ջով շնոր­հա­ւո­րե­ցին պա­րոն Անդ­րա­նի­կը, ապա իր երեք տղոց՝ Սե­ւա­կի, Սե­րո­բի եւ Սա­րո­յի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ Կր­թա­սի­րաց վար­ժա­րա­նէն ներս հաս­տատ­ուե­ցաւ «Անդ­րա­նիկ եւ Սո­նա Պօ­ղոս­եան­ներ» ու­սում­նակր­թա­կան մր­ցա­նա­կը, որուն հա­մա­ձայն 7-էն մին­չեւ 12-րդ կար­գե­րու առաջ­նա­կարգ առա­ջին երեք հայ աշա­կերտ­նե­րը կը ստա­նան նիւ­թա­կան պար­գեւ։ Մր­ցա­նա­կը գոր­ծադ­րու­թեան պի­տի դր­ուի 2021-2022 տա­րեշր­ջա­նէն սկս­եալ։
Ըն­թերց­ուե­ցաւ Սուր­իոյ ՀՀ Կր­թու­թեան, Գի­տու­թեան, Մշա­կոյ­թի եւ Սպոր­տի Նա­խա­րա­րու­թեան յղած շնոր­հա­ւո­րա­գի­րը, ապա նա­եւ Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան Գոր­ծա­դիր Մար­մի­նի շնոր­հա­ւո­րա­կան գի­րը այս առի­թով։
Հուսկ, տնօ­րէ­նը իր խօս­քը ար­տա­սա­նեց՝ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով պար­գե­ւատր­ման հա­մար։
Աւար­տին սր­բա­զան հայ­րը շնոր­հա­ւո­րեց շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը, այ­նու­հե­տեւ շնոր­հա­ւո­րեց վաս­տա­կա­շատ բա­րե­կամ, ու­սու­ցիչ, տնօ­րէն, ազ­գա­յին գոր­ծիչ Անդ­րա­նիկ Պօ­ղոս­եա­նը՝ պար­գե­ւատ­րու­մին առի­թով: Ան յոր­դո­րեց պա­րոն Անդ­րա­նի­կին անու­նը կրող շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րը, թե­լադ­րե­լով հե­տե­ւիլ տնօ­րէ­նին օրի­նա­կին՝ վս­տա­հե­լով Ամե­նա­կա­լին, երախ­տա­պարտ ըլ­լա­լով ծնող­նե­րուն եւ երազ­նե­րը աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ իրա­կա­նաց­նե­լով:
Հան­դէ­սը փակ­ուե­ցաւ «Պահ­պա­նիչ» աղօթ­քով:
Հան­դէ­սէն ետք Կր­թա­սի­րաց Մշկթ. Միու­թեան «Փիւ­նիկ» սրա­հէն ներս տնօ­րէ­նը շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ ըն­դու­նեց։
Ապա վար­ժա­րա­նի շր­ջա­փա­կէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ աշա­կեր­տա­կան խրախ­ճանք եւ կար­կան­դա­կի հա­տում։