«Ժա­մա­նակ», Պո­լիս- Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ շա­բա­թա­վեր­ջին պա­տա­հե­ցաւ դէպք մը, որ մէկ կող­մէ իս­կա­պէս շատ զար­մա­նա­լի էր, իսկ միւս կող­մէ ալ իր անար­գա­կան բնոյ­թին բե­րու­մով ցա­սում կը յա­ռա­ջաց­նէր։ Այս­պէս, Շա­բաթ ուշ գի­շե­րին Գա­տը­գիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ շքա­մուտ­քին վրայ գտ­նուող խա­չի պատ­ուան­դա­նին շուրջ պա­տա­հե­ցաւ ան­նա­խըն­թաց երե­ւոյթ մը։ Խումբ մը երի­տա­սարդ­ներ եկե­ղեց­ւոյ պա­տը մագլ­ցե­լով բարձ­րա­ցան մին­չեւ շքա­մուտ­քի խա­չի պատ­ուան­դա­նը եւ այդ­տե­ղի տա­րա­ծու­թեան վրայ սկ­սան պա­րել։ Այդ քա­նի մը երի­տա­սարդ­նե­րու պա­րին փո­ղո­ցէն հե­տե­ւե­ցաւ նա­եւ աւե­լի հոծ թիւով բազ­մու­թիւն մը, որ հան­դէս եկաւ ու­րա­խու­թեան ցոյ­ցե­րով։ Կը հա­ղորդ­ուի, որ վեր­ջին շր­ջա­նին Գա­տը­գիւ­ղի մէջ այս­պի­սի երե­ւոյթ­նե­րը ընդ­հան­րա­ցած են եւ այս դէպ­քե­րը բո­ղո­քի բնոյթ կը կրեն։
Ար­դա­րեւ, երի­տա­սարդ­նե­րը կ’ու­զեն այս­պի­սով իրենց հա­կազ­դե­ցու­թիւնը ար­տա­յայ­տել՝ զբօ­սա­րան­նե­րու մէջ երաժշ­տա­կան յայ­տա­գի­րի գոր­ծադ­րութ­եան կէս­գի­շե­րին կա­սեց­ման դէմ։ Այդ բո­ղո­քի եւ հա­կազ­դե­ցու­թեան պա­րա­գա­յէն ան­կախ, բնա­կա­նա­բար, աղօ­թա­տեղիի մը պա­րա­գա­յին այս­պի­սի երե­ւոյ­թի մը յա­ռա­ջա­նա­լը խիստ ցա­ւա­լի է։ Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղե­ցին կը գտն­ուի ուղ­ղա­կի շու­կա­յի մէջ, շատ բա­նուկ կէ­տի մը վրայ է, եւ ատեն-ատեն նման խն­դիր­ներ միշտ կը յա­ռա­ջա­նան այս սր­բա­տեղիի պա­րա­գա­յին։ Բա­րե­բախ­տա­բար վնաս մը կամ այլ յա­րա­կից խն­դիր մը չէ յա­ռա­ջա­ցած եկե­ղեց­ւոյ պա­րա­գա­յին։ Երե­ւոյ­թը ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ ալ լայն ար­ձա­գանգ գտած է եւ ան­շուշտ մեծ յու­զում յա­ռա­ջա­ցու­ցած նա­եւ Իս­թան­պու­լի հա­մայն­քա­յին շր­ջա­նակ­նե­րէն ներս։ Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ ան­մի­ջա­պէս դի­մած է պատ­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն։ Այս­պէս, թա­ղա­յին խոր­հուր­դը կապ հաս­տա­տած է Գա­տը­գիւ­ղի գա­ւա­ռա­պե­տու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան հետ։ Ըստ մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, պատ­կան մար­մին­նե­րը անհ­րա­ժեշ­տը տնօ­րի­նած են, որ­պէս­զի եկե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ ոս­տի­կա­նա­կան հս­կո­ղու­թիւն ձեռք առն­ուի։
Միւս կող­մէ, Թուրք­իոյ Հա­յոց Պատր­ի­արք Ամեն. Տ. Սա­հակ Ս. Արք. Մա­շալ­եանն ալ ցաւ յայտ­նած է Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ պա­րա­գա­յին պա­տա­հած այս դէպ­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։
Կի­րա­կի, 11 Յու­լիս 2021-ին, ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու մէջ տեղ գտած տե­սե­րի­զի մը մէջ յայտ­նի կը դառ­նար, թէ Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ դրան առ­ջեւ պա­տա­հած էր անա­խորժ դէպք մը, ըստ որում բազ­մու­թիւն մը հա­ւաք­ուած էր եկե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւի փոքր հրա­պա­րա­կը երաժշ­տու­թեամբ զուար­ճա­նա­լու տրա­մադ­րու­թեամբ եւ անոնց­մէ երե­քը եկե­ղեց­ւոյ ար­տա­քին դրան պա­տին վրայ մագլ­ցե­լով պա­րած էին։
Ուս­տի, Պատր­ի­ար­քա­կան փո­խա­նորդ եւ Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ երէց Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մատ­եան, առանց յա­պա­ղե­լու, կէս­գի­շե­րին կապ հաս­տա­տած է Ն.Ա.Տ. Սա­հակ Բ. Պատր­ի­արք Հօր հետ եւ եկե­ղեց­ւոյ պաշ­տօ­նէ­ու­թե­նէն ստա­ցած տե­ղե­կու­թեանց հի­ման վրայ դէպ­քի մա­սին ման­րա­մաս­նօ­րէն տեղ­եակ պա­հած է Պատր­ի­ար­քա­կան Աթո­ռը։
Ըստ Ս. Թա­գա­ւոր եկե­ղեց­ւոյ տե­ղե­կու­թեանց, շա­բաթ գի­շեր ուշ ժա­մե­րուն գի­նով­ներ հա­ւաք­ուած են եկե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւի փոքր հրա­պա­րա­կը եւ անոնց­մէ երե­քը եկե­ղեց­ւոյ ար­տա­քին դրան պա­տին վրայ մագլ­ցե­լով պա­րած են։ Գի­շե­րա­պա­հը նախ ազ­դա­րա­րած է, որ պա­տէն վար իջ­նեն։ Երբ անոնք շա­րու­նա­կած են մնալ պա­տին վրայ, գի­շե­րա­պա­հը տեղ­եակ պա­հած է ոս­տի­կա­նու­թիւնը։ Գի­շե­րա­պա­հէն ստաց­ուած տե­ղե­կու­թեան հա­մա­ձայն, երբ ոս­տի­կա­նու­թիւնը հա­սած է դէպ­քին վայ­րը, ար­դէն իսկ բո­լո­րը հե­ռա­ցած են հրա­պա­րա­կէն։ Դէպ­քը, որուն նման­նե­րը վեր­ջերս յա­ճա­խակի­օ­րէն կը տեսն­ուին Գա­տը­գիւ­ղի, յատ­կա­պէս Մո­տա­յի կամ այլ վայ­րե­րու մէջ, գի­շեր­ուան ուշ ժա­մե­րուն, երբ զուար­ճու­թեան վայ­րե­րու երաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր­նե­րը ժա­մը 24.00-ին կը դադ­րին հրա­պա­րակ­ուած վեր­ջին կա­նո­նադ­րու­թեան հա­մա­ձայն։ Թա­ղին մէջ ար­դէն իսկ նման երե­ւոյթ­ներ ընդ­հան­րա­պէս դժ­գո­հու­թեանց դուռ բա­ցած են եւ ան­հա­տա­կան բո­ղոք­ներ սկ­սած են ներ­կա­յաց­ուիլ։
Բաց աս­տի, թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս առա­ւօտ պաշ­տօ­նա­կան բո­ղո­քա­գիր ներ­կա­յա­ցու­ցած է ապա­հո­վու­թեան պաշ­տօ­նա­րան, խնդ­րե­լով պատ­շա­ճին տնօ­րի­նու­թիւնը, որ­պէս­զի եկե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւի հրա­պա­րա­կին վրայ նման դէպ­քեր չպա­տա­հին։
Եր­կու­շաբ­թի, Յու­լիս 12, 2021