ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ
ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ
– Հա­լէ­պի պաս­քե­թի տղոց «U-16»ի մր­ցա­շար­քին, ՀՄԸՄ-ի կազ­մը գրա­ւեց Հա­լէ­պի երկ­րորդ դիր­քը, աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան մատն­ուե­լով Իթ­թի­հա­տէն՝ 84-77 ար­դիւն­քով:
– Կի­րա­կի օր Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի ողոմպ­ի­ա­կան հա­ւա­քա­կա­նը 1-1 հա­ւա­սար ար­դիւն­քով աւար­տեց Քա­թա­րի հետ մր­ցու­մը, որուն հե­տե­ւան­քով ան դուրս մնաց Աս­իոյ մր­ցա­շար­քէն՝ խմ­բա­կին երկ­րորդ հորի­զո­նա­կա­նը գրա­ւե­լուն հա­մար:
– Սուր­իոյ մար­զա­կան գե­րա­գոյն մար­մի­նը յա­տուկ շր­ջա­բե­րա­կա­նով լու­ծեց Դա­մաս­կո­սի Ուահ­տէ ակում­բի վար­չու­թիւնը եւ կազ­մեց եռան­դամ առ­ժամ­եայ մար­մին մը, որուն պար­տա­կա­նու­թիւնն է շա­րու­նա­կել ըն­թա­ցիկ աշ­խա­տանք­նե­րը մին­չեւ նո­րա­կազմ վար­չա­կազ­մի ընտ­րու­թիւն:
ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ
ՀՖՖ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ԱՐ­ՄԷՆ ՄԵ­ԼԻՔ­ԲԷԿ­ԵԱՆ
ԱՐ­ԹՈՒՐ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄԻ ՀԵՏ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊԵ­ՑԱՒ
Աշ­խար­հահռ­չակ բռն­ցքա­մար­տիկ Ար­թուր Աբ­րա­համ Ուր­բաթ օր այ­ցե­լած է Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Դաշ­նութ­եան կեդ­րոն: Ըստ ՀՖՖ պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին, Ար­թուր Աբ­րա­համ եւ ՀՖՖ նա­խա­գահ Ար­մէն Մե­լիք­բէկ­եան քն­նար­կած են գոր­ծակ­ցու­թեան ապա­գայ ծրա­գիր­նե­րը, մաս­նա­ւո­րա­պէս, Ար­թուր Աբ­րա­հա­մի կող­մէ իրա­կա­նա­ցած ներդ­րու­մա­յին ծրա­գի­րին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը:
ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ
ՊԱՐ­ՍԵ­ԼՈ­ՆԱՆ ՊԱՇ­ՏՕ­ՆԱ­ԶՈՒՐԿ ԸՐԱՒ ՔՈՒ­ՄԱ­ՆԸ
Պար­սե­լո­նա­յի հեր­թա­կան ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րը շա­րու­նակ­ուե­ցան, երբ ակում­բի վար­չա­կազ­մը որո­շեց պաշ­տօ­նա­զուրկ ընել խում­բի հո­լան­տա­ցի մար­զիչ Քու­մա­նը: 14 ամիս խում­բին մար­զի­չու­թիւնը ստանձ­նե­լէ ետք, կազ­մին ար­դիւնք­նե­րը գո­հա­ցու­ցիչ չդար­ձան խում­բի հա­մա­կիր­նե­րուն եւ վար­չա­կազ­մին հա­մար: Վեր­ջինս որո­շեց հե­ռաց­նել զայն իր պաշ­տօ­նէն: Վար­չու­թիւնը բա­նակ­ցու­թիւն­ներ սկ­սաւ վա­րել խում­բի նախ­կին խա­ղա­ցող Չավիի հետ, որ­պէս­զի ան ստանձ­նէ մար­զի­չու­թեան պաշ­տօ­նը, իսկ ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս մար­զի­չու­թեան պա­տաս­խա­նատ­ուու­թիւնը վս­տա­հե­ցաւ Սեր­կէյ Պա­րու­խա­նին:
ԱԿ­ՈՒԵ­ՐՕ ՀԻՒԱՆ­ԴԱ­ՆՈ­ՑԻՆ ՄԷՋ ԱՊԱ­ՔԻՆ­ՄԱՆ ՇՐ­ՋԱՆ Կ’ԱՆ­ՑԸ­ՆԷ
Սպան­իոյ Քա­թա­լո­ն­է­ա­կան ակում­բի ար­ժան­թին­ցի խա­ղա­ցող Ակ­ուե­րօն Շա­բաթ օր Տե­փօր­թիւօ Ալա­ւէս մր­ցու­մի ըն­թաց­քին ան­հանգս­տու­թիւն զգա­լով խնդ­րեց դուրս գալ խա­ղէն: Խում­բի բժիշկ­նե­րը նախ­նա­կան դար­մա­նու­մը կա­տա­րե­լէ ետք ար­ժան­թին­ցի մար­զի­կը տա­րին հիւան­դա­նոց, ուր ան պահուե­ցաւ խիստ հս­կո­ղու­թեան տակ: Հա­մա­ձայն սպա­նա­կան Մար­քա թեր­թին, բժիշկ­նե­րը թե­լադ­րած են անոր քա­նի մը օրով մնալ հիւան­դա­նոց՝ են­թարկ­ուե­լու սր­տի անհ­րա­ժեշտ դար­մա­նու­մի: Ան պի­տի բա­ցա­կա­յի խում­բի փոր­ձե­րէն ու մր­ցում­նե­րէն մին­չեւ ամ­բող­ջա­կան դար­մա­նում:
Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան