Category: ԱՅԼԱԶԱՆ

منوعات

ԱՄԱՆՈՐԻ ՅԱՏՈՒԿ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ

2022-ը նորութիւններով դիմաւորելու համար ձեզի կը ներկայացնենք կաղանդի գիշերուան յատուկ դիւրին ուտեստներ, որոնք մեծ հետաքրքրութիւն կրնան ստեղծել յատկապէս մանուկներուն համար:…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Դ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ -Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կա­նը ձա­խո­ղու­թիւն մը եւս ար­ձա­նագ­րե­լով, 3-0 ար­դիւն­քով զի­ջե­ցաւ Իրա­նի կազ­մին: Մր­ցու­մէն ետք ֆութ­պո­լի…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Գ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – Սուր­իոյ պաս­քե­թի աղջ­կանց հա­ւա­քա­կա­նը Յոր­դա­նա­նի մէջ կա­յա­ցած  Աս­իոյ Բ. մա­կար­դա­կի մր­ցա­շար­քին գրա­ւեց 5-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը:…

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹԻ ՄԵՐ ԶԳԵՍՏԸ

Դիւ­թիչ, գրա­ւիչ կի­նը կա­րե­լիու­թիւն ու­նի իր  նե­րաշ­խար­հի իւ­րա­յատ­կու­թիւնը եւ անկրկ­նե­լիու­թիւնը ար­տա­յայ­տել՝ շնոր­հիւ ճիշդ ընտ­րած երե­կոյ­եան զգես­տին: Իրա­կա­նու­թեան մէջ հա­գուս­տը ընդ­հան­րա­պէս…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Բ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – Սուր­իոյ պաս­քե­թի աղջ­կանց հա­ւա­քա­կա­նը ժա­մա­նեց Յոր­դա­նան՝ մաս­նակ­ցե­լու Աս­իոյ Բ. մա­կար­դա­կի մր­ցա­շար­քին: Հա­ւա­քա­կա­նին մաս կը…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՆՈՅԵՄԲԵՐ Ա./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Հա­լէ­պի պաս­քե­թի տղոց «U-16»ի մր­ցա­շար­քին, ՀՄԸՄ-ի կազ­մը գրա­ւեց Հա­լէ­պի երկ­րորդ դիր­քը, աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Դ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – Առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով Սուր­իոյ պաս­քե­թի դաշ­նու­թիւնը կազ­մա­կեր­պեց պաս­քե­թի գե­րա­զանց բա­ժա­կի մր­ցա­շար­քը, որուն մաս­նակ­ցե­ցան վեց…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Գ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կան­նե­րու ձա­խող ըն­թաց­քին հե­տե­ւան­քով, անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Ֆութ­պո­լի Դաշ­նու­թիւնը իր ամ­բողջ կազ­մով…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱՐ­ԶԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԷՆ – «Քա­թար 2022»ի հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման մր­ցում­նե­րուն, Սուր­իոյ Ա. հա­ւա­քա­կա­նը ան­գամ մը եւս պար­տու­թեան մատն­ուե­լով…

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Ա./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ -Սուր­իոյ Ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կա­նը Տու­պա­յի մէջ ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւաք մը կա­տա­րեց, ուր բա­րե­կա­մա­կան մր­ցում մը ու­նե­ցաւ Չի­նաս­տա­նի…