Category: Մարզական

اخبار رياضية

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՄԱՐՏ Դ./2021

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի հա­յազ­գի խա­ղա­ցող Մար­տիկ Մար­տիկ­եան, նոր պայ­մա­նագ­րու­թիւն պի­տի ստո­րագ­րէ Յոր­դա­նա­նի Ֆէյ­սա­լի խում­բին մի­ա­նա­լու…