Ամ­րան վեր­ջին օրե­րուն, երբ առա­ւօտ­եան խո­նա­ւու­թիւնը մեզ գր­կե­լով կը թար­մաց­նէ մեր էու­թիւնը, երբ ցօ­ղե­րը կա­թիլ-կա­թիլ կը սկ­սին ծո­րալ բնութ­եան գիր­կը, այն ժա­մա­նակ պէ՛տք է իմա­նանք, որ խա­ղո­ղի բեր­քը հա­սած կ’ըլ­լայ գե­րա­գոյն հա­սու­նու­թեան, առատ հիւ­թով եւ պա­րարտ քաղց­րու­թեամբ. պէ՛տք է իմա­նաք, որ հա­սած կ’ըլ­լայ «Մա­սա­րա»ի պա­հը:
«Խա­ղո­ղը ճառ­թենք, կար­միր շի­րան չըռ­չը­ռա-չըռ­չը­ռա
Լց­նենք կա­րասն, էփի, թա­փի վըռ­վը­ռա-վըռ­վը­ռա…»։
Այս­պէս խան­դա­վառ եր­գե­ցո­ղու­թեամբ հին օրե­րէն ի վեր գիւ­ղե­րուն մէջ, եւ մին­չեւ օրս Քե­սա­պի մէջ, ըն­տա­նիք­ներ մի­աս­նա­բար կը հա­ւաք­ուին եւ քա­նի մը օր­ուան տե­ւո­ղու­թեան եր­գով, պա­րով ու մա­նա­ւանդ եր­կար աշ­խա­տան­քով կը պատ­րաս­տեն ամ­բողջ ձմ­րան հա­մար խա­ղո­ղի ռու­պը:
«Քա­ղենք խա­ղո­ղը, լց­նենք կո­ղո­վը, ճութ-ճութ
Քա­շենք սե­ւը, փռենք արե­ւը, շուտ-շուտ
Քա­ղենք քիշ­մի­շին, տանք մեր անու­շին
Քա­ղենք Սա­թե­նին, տանք Սա­թե­նի­կին»:
Ճոխ եր­գե­րով բո­լո­րը մի­աս­նա­բար կը սկ­սին քա­ղել քաղց­րա­համ խա­ղող­նե­րու ող­կոյզ­նե­րը:
Երե­կոյ­եան զո­վու­թեան, հա­ւաք­ուած բեր­քը կը լեց­ուի լայն եւ խո­րունկ կա­րաս­նե­րու մէջ երի­տա­սարդ­նե­րը կը սկ­սին ոտ­քե­րով ճզ­մել, ապա հիւ­թը կը հա­ւաք­ուի ու ան­մի­ջա­պէս անոր կ’աւելց­ուի «սպի­տակ հո­ղը», որ «Հա­ւու­րա» կը կոչ­ուի: Անոր պար­տա­կա­նու­թիւնն է հիւ­թը թթ­ուե­լէ պաշտ­պա­նել եւ զտել բո­լոր տե­սա­կի ման­րա­փո­շի­նե­րէ ու հո­ղա­մա­ղե­րէ:
Զու­լալ հե­ղու­կը կը տե­ղադր­ուի պղին­ձէ կաթսաներու մէջ ու կը սկ­սի եփիլ հան­դարտ կրա­կի վրայ: Ամ­բողջ գի­շե­րը տղա­քը հեր­թա­պա­հու­թեամբ կը հս­կեն կրա­կը ու կը հե­տե­ւին եռա­ցող հե­ղու­կին, որ քիչ-քիչ պն­դա­նա­լով պի­տի դառ­նայ ոս­կե­գոյն: Կրա­կին շուրջ կը ստեղծ­ուի ըն­կե­րա­յին մթ­նո­լորտ ու մար­դիկ բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ կ’եր­գեն ազ­գա­յին ու հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գեր:
Վեր­ջա­պէս կը հաս­նի սպաս­ուած այն պա­հը, երբ տա­կա­ւին մութ կար­միր ռուպ չդար­ձած հե­ղու­կէն մաս մը ու­րիշ ամա­նի մէջ փո­խադ­րե­լով կը յա­ռա­ջա­նայ փր­փու­րը եւ բո­լո­րը կը համ­տե­սեն այդ փր­փու­րէն դափնիի տե­րեւ­նե­րը դգա­լա­ձեւ ծա­լե­լով ու հրճ­ուած այդ քաղց­րա­համ ռու­պէն կ’եր­գեն…
«Խմենք հայ­րե­նիք, կե­նացդ եր­գով
Լի­նես եր­ջա­նիկ, քաջ լի­նես միշտ հո­գով
Լա­րի թըմբ­լը լա­լա-հա­հա­հա»:
Անի Մինասեան