Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Հոկ­տեմ­բեր 18ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան կռա­նո­ղին եւ գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր ­Մի­քա­յէ­լեա­նի։…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Ն. Աղբալեանի ճառը խօսուած ՀՄԸՄ-ի մէկ երեկոյթին, 4 Յունիս 1943-ին, Պէյրութ։ Մարզիկ չեմ։ Գործով հեռու,…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Մարդիկ կան, որոնց հետ առաջին հադիպումէն իսկ դրական լիցք կը ստանաս, հանգիստ կը խօսիս (կÿառնես-կու…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Հայերէ՜նս:  Հարազա’տս: Ես քեզ շա՜տ կը սիրեմ:  Եւ շատ  բան ունիմ ըսելիք  քո’ւ մասին՝ քո’ւ…

1 2 3 145