Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան հան­ճա­րեղ վար­պե­տին՝ ­Մար­տի­րոս ­Սա­րեա­նին ուղ­ղո­ւած իր նա­մակ­նե­րէն մէ­կուն մէջ, հա­յոց քնա­րեր­գու­թեան մեծ վար­պե­տը՝…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Կաս­կա­ծը միտք կը պղ­տո­րէ, մար­դուս առօր­եան կը խան­գա­րէ եւ խա­ղաղ ապ­րե­լէ կը զր­կէ: Կաս­կած ու­նե­նա­լը…

1 2 3 77