0

ՄԵԾ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՀՄԸՄ-Ի ՍԵՎԱՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԵՐՈՒ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆԸ

Անց­նող ամիս­նե­րուն ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շրջ. Վար­չու­թեան ՍԵ­ՎԱՄ մար­զա­կան յանձ­նա­խում­բը պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան գի­տակ­ցութ­եամբ կազ­մա­կեր­պեց 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին փինկ-փոն­կի, ճատ­րա­կի, պաս­քէ­թի, խմ­բա­յին եւ…

0

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՃԱՇԱԿԸ… ԴԷՊԻ ՈՒ՞Ր

Մենք ` հա­յերս, երբ կը խօ­սինք երաժշ­տութ­եան մա­սին, առա­ջին անու­նը որ կը յիշենք Կո­մի­տասն է, եր­բեմն նա­եւ  մեր աշուղ­ներն ու…