0

Հալէպ Կը Թօթափէ Պատերազմի  Փոշին

Հա­լէ­պի ազա­տագր­ման յա­ջոր­դող օրե­րուն, քա­ղա­քի  ամ­բողջ տա­րած­քին, կեան­քը օրըս­տօ­րէ  իր բնա­կա­նոն հու­նին մէջ սկ­սած է մտ­նել: Ծա­ռա­յո­ղա­կան ոլոր­տի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ճա­շա­րան­ներ,…

0

Տիգրանակերտէն Աղթամար

Բռնագրաւուած Հայաստանի շրջապտոյտներուն` «Վերադարձ դէպի արմատներ» շարքին, գուցէ վեցերորդ-եօթերորդն էր, որուն կը մասնակցէինք մեծ աղջիկս` Ռիթան ու ես: Ի դէպ,…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Օգոստոս Բ./2017 Իրան-Հայաստան Գործակցութեան Հեռանկարներ

Իրա­նի նա­խա­գահ Ռո­հանիի երդ­ման արա­րո­ղու­թեան ՀՀ նա­խա­գա­հի մաս­նակ­ցու­թիւնը իրա­նա­կան կող­մին ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ: Իրան­եան եր­կու լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ՀՀ նա­խա­գա­հին հետ վա­րած…