0

Հալէպ Կը Թօթափէ Պատերազմի  Փոշին

Հա­լէ­պի ազա­տագր­ման յա­ջոր­դող օրե­րուն, քա­ղա­քի  ամ­բողջ տա­րած­քին, կեան­քը օրըս­տօ­րէ  իր բնա­կա­նոն հու­նին մէջ սկ­սած է մտ­նել: Ծա­ռա­յո­ղա­կան ոլոր­տի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ճա­շա­րան­ներ,…

0

21 Յուլիս 1922. Ճեմալ Փաշայի Ահաբեկումը

Յու­լիս 21ի այս օ­րը կը խորհր­դան­շէ ար­դա­րա­հա­տոյց ա­հա­բե­կու­մը հա­յաս­պան իթ­թի­հա­տա­կան ե­ռա­պե­տու­թեան գլխա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ դահ­ճա­պետ հռչա­կո­ւած ­Ճե­մալ փա­շա­յի։ 95 տա­րի ա­ռաջ,…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Յուլիս Գ./2017  ՍՓԻՒՌՔ-ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽՕՐԷԻՆ

Սփիւռք-Հայ­րե­նիք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, փո­խա­դարձ ճա­նա­չո­ղութ­եան,  փո­խա­նա­կում­նե­րուն  25 տար­ուան փոր­ձա­ռու­թիւնն ու ար­ձա­նագր­ուած ար­դիւնք­նե­րը են­թա­հող պի­տի ծա­ռա­յեն, բնա­կա­նա­բար, Հա­յաս­տան-Սփիւռք վե­ցե­րորդ հա­մա­հայ­կա­կան եր­կօր­եայ ժո­ղո­վի…