0

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու Նախարարին Ծիծեռնակաբերդ Այցը Կը Զայրացնէ Թուրքերը

Թր­քա­կան լրա­տու աղ­բիւր­ներ դառ­նու­թեամբ ար­ձա­գան­գած են այն տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան, թէ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար շէյխ Ապ­տալ­լա պըն ­Զա­յէտ ­Նա­հիան,…

0

Հալէպ Կը Թօթափէ Պատերազմի  Փոշին

Հա­լէ­պի ազա­տագր­ման յա­ջոր­դող օրե­րուն, քա­ղա­քի  ամ­բողջ տա­րած­քին, կեան­քը օրըս­տօ­րէ  իր բնա­կա­նոն հու­նին մէջ սկ­սած է մտ­նել: Ծա­ռա­յո­ղա­կան ոլոր­տի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ճա­շա­րան­ներ,…

0

«Քէպապ» (Ա.)

Վի­են­նա­յի մէջ «Քէ­պապ» ընե­լը եր­կա՜ր-բա­րակ պատ­մու­թիւն է: Շէն­քե­րուն մէջ, տա­նիք­նե­րը կամ պատշ­գամ­նե­րը խո­րո­ված ընե­լը բա­ցար­ձա­կա­պէս ար­գիլ­ուած է: Անց­եալ­նե­րը, նոր տե­ղա­փոխ­ուած…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Յուլիս Գ./2017  ՍՓԻՒՌՔ-ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽՕՐԷԻՆ

Սփիւռք-Հայ­րե­նիք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, փո­խա­դարձ ճա­նա­չո­ղութ­եան,  փո­խա­նա­կում­նե­րուն  25 տար­ուան փոր­ձա­ռու­թիւնն ու ար­ձա­նագր­ուած ար­դիւնք­նե­րը են­թա­հող պի­տի ծա­ռա­յեն, բնա­կա­նա­բար, Հա­յաս­տան-Սփիւռք վե­ցե­րորդ հա­մա­հայ­կա­կան եր­կօր­եայ ժո­ղո­վի…