Category: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՀԱԼԷՊ-ԵՐԵՒԱՆ ԹՌԻՉՔԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ԽԹԱՆ՝ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ

Հա­յաս­տան-Սուր­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը պատ­մա­կան են: Ինչ­պէս Հա­յաս­տա­նի ճգ­նա­ժա­մե­րուն Սուր­ի­ան օժան­դա­կած է Հա­յաս­տա­նին, փո­խա­դար­ձա­բար ալ Հա­յաս­տան իր քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րով տե­ւա­բար նե­ցուկ կանգ­նած…

ԿԸ ՏԵՍՆԵ՞ՆՔ ՄԵԶԻ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ…

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած տն­տե­սա­կան դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, պա­տե­րազ­մի տա­սը տա­րի­նե­րու դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն վրայ բարդ­ուե­լով կը սպառ­նան գա­ղու­թի գո­յու­թեան: Այս դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը հռե­տո­րա­բա­նութ­եամբ կամ անի­րա­տես վեր­լու­ծում­նե­րով…

ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ ՄՂՁԱՒԱՆՋԸ՝  ՍԵՒՐԸ

Թուրք­իոյ ծա­ւա­լա­պաշ­տա­կան ախոր­ժակ­նե­րը բազ­միցս յայ­տա­րար­ուած են նա­խա­գա­հին եւ անոր կողմ­նա­կից քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն կող­մէ: Այդ ախոր­ժակ­նե­րը սան­ձող իրա­ւա­կան հիմ­նա­կան ար­գել­քը Սեւրն…

ԽԱՆԱՍՈՐԻ, ԼԻԶՊՈՆԻ ԵՒ ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Հայ յե­ղա­փո­խու­թեան գա­ղա­փա­րը եւ  անոր մարմ­նա­ւո­րու­մը հա­յու­թիւնը ստր­կա­ցած, պե­տա­կա­նու­թիւն կորսն­ցու­ցած ժո­ղո­վուր­դէն տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին վե­րա­ծե­ցին պե­տա­կա­նու­թիւն կեր­տած, ինք­նիշ­խան ժո­ղո­վուր­դի: Պե­տա­կա­նու­թիւն կեր­տե­լով…

ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԵՐԿՐԻ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒՐՈՒԱԳԻԾԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ

  Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ սահ­մա­նադ­րա­կան իր երդ­ման արա­րո­ղու­թե­նէն ետք ար­տա­սա­նած ճա­ռին մէջ ուր­ուագ­ծեց յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րու երկ­րի քա­ղա­քա­կան եւ…

ՄԻՆՉԵՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

Ատրպէյճանի հրաւէրով օտարերկրեայ դեսպաններուն եւ դիւանագէտներուն  Ատրպէյճանի կողմէն բռնագրաւուած  Շուշի այցելութիւնը դատապարտելը բաւարար չէ ու պէտք չէ ըլլայ հայկական դիւանագիտութեան…

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏ ՀՈՒՆՁՔԵՐԸ ԶԱՐԴԱՐԵՑԻՆ ՄԵՐ ԲԵՄԵՐԸ

Անց­նող օրե­րուն սուր­ի­ա­հայ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րէն շր­ջա­նա­ւարտ դար­ձան 2020-2021 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի հունձ­քե­րը: Այս սե­րունդ­նե­րը, իրա­կա­նու­թեան մէջ, իրենց նա­խակր­թա­րա­նի, միջ­նա­կար­գի եւ երկ­րոր­դա­կա­նի…

ՀՄԸՄ-Ի ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ  ՏՈՂԱՆՑՔԸ ՎԵՐԱԾԱՂԿՈՒՄԻ ՇԵՓՈՐԸ ՀՆՉԵՑՈՒՑ 

ՀՄԸՄ-ի միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին տո­ղանցք­նե­րը նշա­նա­կա­լից դեր ու­նե­ցած են միու­թեան ծա­ւա­լուն գոր­ծու­նէ­ու­թեան մէջ ու երկ­րի տար­բեր նա­հանգ­նե­րու հա­յու­թիւնը կամր­ջող ազ­դակ­ներ հան­դի­սա­ցած են։…