Browsing: Կնոջական

اخبار نسائية

Կնոջական
0

Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի տաճարն: Հայ առաքելական եկեղեցին 14 Փետրուարին մեծ հանդիսութեամբ կը յիշատակէ…

Կնոջական
0

Ամա­նոր­եան տօ­նա­կան սե­ղա­նը առանց հա­մեղ եւ գե­ղե­ցիկ ձե­ւա­ւոր­ուած աղ­ցան­նե­րուն կա­րե­լի չէ պատ­կե­րաց­նել: Աւան­դա­կան հայ­կա­կան աղ­ցան­նե­րուն…

1 2 3 11