Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իա Աւստ­րալ­իա Մր­ցու­մները Մեծ Հետաքրքրութեան Արժանացան 2018-ին Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման ամ­բող­ջաց­նող…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի Տղա­քը Դար­ձան Հան­րի Շալ­հուպ Մըր­ցա­շար­քի Ախոյ­եան Նա­խորդ­ Կի­րա­կի  Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իոյ Մար­զա­կան Ֆե­տերասի­ո­նը Պար­գե­ւատ­րեց Ֆութ­պո­լի Հա­ւա­քա­կա­նի Մար­զիկ­նե­րը Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին ար­ձա­նագ­րած յա­ջող…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իոյ Հա­ւա­քա­կա­նը Պատ­մա­կան Ար­դիւն­քով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Քա­թա­րը Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի 2018-ի ախոյ­եա­նու­թեան զտ­ման մր­ցում­նե­րու…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Մաք­սիմ Մա­նուկ­եա­նը` Աշ­խար­հի Ախոյ­եան Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած յու­նահ­ռո­մ­է­ա­կան ոճի ըմբ­շա­մար­տի աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցում­նե­րու…

1 2 3 12