Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Ար­սէն Խանջ­եան` Սամ­պո­յի Աշ­խար­հի Պրոն­զէ Մե­տա­լա­կիր Սոչիի մէջ  ըն­թա­ցող Սամ­պո­յի աշ­խար­հի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու ծի­րին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի Պաս­քեթը Արաբական Եր­կիր­նե­րու Ակումբ­նե­րուն Ախոյ­եա­նը Հան­դի­սա­ցաւ Հինգ­շաբ­թի, 2 Նո­յեմ­բե­րին, իր աւար­տին հա­սաւ…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Դա­մաս­կո­սի  Ուահ­տէն Սուր­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան Բա­ժա­կին Տի­րա­ցաւ Անց­եալ շաբթ­ուան աւար­տին, Դա­մաս­կո­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ 2016…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իա Աւստ­րալ­իա Մր­ցու­մները Մեծ Հետաքրքրութեան Արժանացան 2018-ին Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման ամ­բող­ջաց­նող…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի Տղա­քը Դար­ձան Հան­րի Շալ­հուպ Մըր­ցա­շար­քի Ախոյ­եան Նա­խորդ­ Կի­րա­կի  Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄ-ի պաս­քէ­թի…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ Սուր­իոյ Մար­զա­կան Ֆե­տերասի­ո­նը Պար­գե­ւատ­րեց Ֆութ­պո­լի Հա­ւա­քա­կա­նի Մար­զիկ­նե­րը Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին ար­ձա­նագ­րած յա­ջող…

1 2 3 12