Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մար­զի­չը, Հա­ւա­քա­կան Հրա­ւի­րեց 7 Նոր Խա­ղցող­ներ 16 Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Ար­թու­ր Աբ­րա­համ Յաղ­թեց Ռո­պին Քրաս­նի­քին Ար­հես­տա­վարժ կռ­փա­մար­տիկ, մի­ջին կշիռք ունեցողներու կար­գին «WBO» վար­կա­ծով աշ­խար­հի…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան Ար­ծա­թէ­Մե­տալ ի Տի­րա­ցաւ Գեր­ման­իոյ Հալ քա­ղա­քին մէջ աւար­տին հա­սաւ «Քե­մըսթ­րի-Քափ-2017»-ի բռնց­քա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Վիք Տար­չին­եան Նաք-աու­թով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Իր Մր­ցա­կի­ցը Ար­հես­տա­վարժ կռ­փա­մար­տի թե­թե­ւա­գոյն կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին բա­ցար­ձակ…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յ Ըմ­բիշ­նե­րը Ն­ուա­ճե­ցին Զա­նա­զան Մե­տալ­ներ Քի­ե­ւի մէջ աւար­տած յու­նահ­ռո­մ­է­ա­կան ոճի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քի ըն­թաց­քին  Հա­յաս­տա­նի…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Լե­ւոն Աղաս­եան` Պալ­քան­եան Եր­կիր­նե­րու Ախոյ­եան Եռա­ցատ­կորդ Լե­ւոն Աղաս­եան յաղ­թա­կան աւար­տեց Սերպ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Պելկ­րա­տի մէջ…

Մարզական
0

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մին­չեւ 16 Տա­րե­կան­նե­րու Հա­ւա­քա­կա­նը Յաղ­թեց Ան­տոր­րա­յին Նա­խորդ Կի­րա­կի Մա­կե­դոն­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Սքոփի­էի մէջ աւար­տե­ցաւ…

1 2 3 10